Personalijuhtimine väikeettevõttele

SIHTGRUPP
Väikeettevõtte juhiabid, raamatupidajad, sekretärid ja juhid. Kõik ettevõttes personaliküsimustega tegelevad töötajad.

MÄRKSÕNAD
Sissejuhatus personalijuhtimisse– personalijuhtimise eesmärk ja peamised valdkonnad
Personalitöötaja rollid ja koostöö juhiga
Töösuhete regulatsioon– töösuhete liigid ja neid reguleerivad seadused, tööandja kohustused, personalitöö protseduurid ja vajalik dokumentatsioon
Personaliplaneerimine ja töö analüüs–  personaliplaneerimise ja tööanalüüsi vajadus ning etapid
Värbamine ja valik– värbamise ja valiku etapid ning meetodid
Sisseelamine ettevõttesse– katseaeg, katseajaplaan, katseajavestlus
Motivatsioonisüsteem-  olulised motivaatorid, tasustamise liigid, mõjutavad tegurid
Arenguvestlused ja arendustegevused

EESMÄRK

Õppekava eesmärk on tagada ettevõttes personalijuhtimisega tegeleva ja/või personalitööga kokku puutava ja selle eest vastutava töötaja põhiarusaamad erinevatest personalijuhtimise tegevustest ning nende omavahelistest seostest ja mõjudest ettevõtte juhtimisele.
Õppekava ülesandeks on läbi teoreetilise ja näitliku õppeprotsessi selgitada personalijuhtimise erinevate tegevuste olulisust eraldi ja koosmõjus. Õppekava võimaldab omandada nii esmased personaliprotseduuride läbiviimise kui ka praktilised dokumentide koostamise oskused.

TULEMUS

Koolituse läbinul on teadmised erinevatest personalijuhtimise tegevusvaldkondadest ja nende vahelistest seostest ning arusaam personalitöö seosest ja mõjust ettevõtte juhtimisele. On teadlik vajalikest tööandja kohustustest, mis tulenevad töölepinguseadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, töösuhte vormistamiseks vajalikest tööandja tegevustest ja dokumentidest, erinevate töösuhte vormide erisustest. Koolituse läbinu oskab koostada töösuhte vormistamiseks vajalikke dokumente. Koolitatav on teadlik personaliplaneerimise vajadusest ning mõjust ettevõtte tegevusele ja planeerimise erinevatest etappidest. Ta tunneb töö analüüsi erinevaid etappe ja meetodeid, on teadlik töö analüüsi väljunditest ja oskab neid kasutada. Koolituse läbinu teab erinevaid värbamisvõimalusi ja oskab kasutada erinevaid värbamiskanaleid, on teadlik erinevatest valikuetappidest ja –meetoditest. Koolituse läbinu omab teadmisi töötajate hindamise ja arendamise vajadusest, erinevatest hindamisvestlustest ja arendamise võimalustest.

LEKTORID

Jaana Taniberg

KOGU PROGRAMMI KESTVUS 46+4 (praktiline iseseisev töö) tundi

Koolitust on võimalik tellida ja läbi viia vastavate teemamoodulitena.

KÜSI PERSONAALSET PAKKUMIST