Eesti Väikelaevajuhtide Koolitajate Liit

Amiks Koolitused on Eesti Väikelaevajuhtide Koolitajate Liidu asutajaliige.

Eesti Väikelaevajuhtide Koolitajate Liit, lühendatult EVKL, loodi 2014 aasta oktoobris ennekõike Eesti väikelaevajuhtide koolitustel osalejate huvides ja toetuseks.

EVKL001

Eesti Väikelaevajuhtide Koolitajate Liit MTÜ PÕHIKIRI

1. ÜHINGU NIMI

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Väikelaevajuhtide Koolitajate Liit MTÜ, lühendatult EVKL , (edaspidi ”Liit”).
1.2. Liit on asutatud 2014. aasta 3. oktoobril Tallinnas.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Liit juhindub oma tegevuses põhiseadusest, muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast.
2.2. Liit on oma liikmete omavalitsuse alusel tegutsev ühendus, mille eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine.

2.3. Liidul on iseseisev bilanss.
2.4. Liidul on õigus avada ja sulgeda kontosid krediidiasutustes ning teostada finantsoperatsioone.
2.5. Liidul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ainuõigus.
2.6. Liidu juhatuse asukoht on Tallinna linn.

3. LIIDU TEGEVUSE EESMÄRGID

3.1. Väikelaevajuhtide koolitajate taseme ühtlustamine ning koolitustegevuse parendamine, tunnustamine läbi Liidu.
3.2. Väikelaevajuhtide koolitajate ühendamine;
3.3. Väikelaevajuhtide väljaõppe väärtustamine, koostöö organiseerimine, juhendamine ja propageerimine, selleks materiaalsete tingimuste toetamine ning loomine;

3.4. Väikelaevanduse edendamine ja populariseerimine;
3.5. Koostöö edendamine asjakohaste riiklike-, kohalike- ja eraõiguslike organisatsioonidega;
3.6. Klubi liikmete hulgas loodushoidliku suhtumise arendamine, ohutu veesõidu reeglite tutvustamine, propageerimine ja kinnistamine;
3.5. Liidu liikmetele koolituste korraldamise kaudu merendusalase tegevuse ning sellega ühtlasi Liidu tegevuse järjepidevuse propageerimine ning tagamine;
3.6. Klubi liikmete esindamine ja õiguste kaitsmine oma tegevusalal tegelemisel ning suhtlemisel teiste ühingute, klubide, liitude, organisatsioonide, valitsusasutuste ja üksikisikutega.

4. LIIDU TEGEVUSE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE VAHENDID.

Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:
4.1. koondab ja ühendab väikelaevajuhtide koolitajaid;
4.2. propageerib turvalist väikelaevasõitu ja kaasab Klubi tegevusse veekultuurist huvitatud isikuid ja toetajaid;
4.3. arendab aktiivset tegevust oma tegevusala tutvustamiseks ja selles osas huvi tõstmiseks;
4.4. korraldab koolitusi Klubi liikmetele ja teistele huvilistele ohutu meresõidu tagamiseks ja väikelaevanduse arendamiseks;
4.5. arendab koostööd kõikide asjakohaste merendusorganisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega ja teiste isikutega nii Eestis kui ka välismaal;

4.6. viib oma erialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga;
4.7. haldab ja /või omab Liidu tööks vajalikke rajatisi, ruume ja kinnisvara;

4.8. osaleb rahvusvahelistes ja riiklikes arendus- ja edendusprogrammides, projektides ning kampaaniates.

5. LIIDU LIIKMED

5.1. Liidu liikmed on lihtliikmed ja auliikmed .
5.2. Lihtliikmed on väikelaeva juhtide väljaõppega tegelevad juriidilised isikud, kes on Liidu poolt liikmeks arvatud. Lihtliikmed on kohustatud maksma igal aastal liikmemaksu.
5.3. Toetajaliikmed on füüsilised ja juriidilised isikud, kes oma tegevustega aitavad kaasa Liidu eesmärkide elluviimisele.
5.4. Liidu lihtliikmeks võtab juhatus 2/3 häälteenamuse alusel vastu isiku, kes on esitanud sellekohase kirjaliku avalduse.
5.5. Liidu lihtiikmeks astuja peab lisaks kirjalikule avaldusele esitama ka viimase kahe aasta koolitustegevuse ülevaate.
5.6. Liidu auliikmeks nimetab juhatus kõigi juhatuse liikmete poolthäälte alusel isiku, kelle senine tegevus on oluliselt aidanud ellu viia Liidu eesmärke, praktilist tegevust või on mõnel muul viisil oma tegevusega pälvinud Liidu erilise tähelepanu. Auliikmeks kutsumisega osutab Liidu oma erilist austust isikule, kelle teened on eriti suured Liidu tegevuse arendamisel või kogu veekultuuri valdkonnas. Auliige on vabastatud liikmemaksust.
5.7. Uuele Liidu liikmele peab juhatus saatma asjakohase kirjaliku teate kümne päeva jooksul peale juhatuse koosolekut, millisel nimetatud Liidu liikme staatus kinnitati.
5.8. Liidu liige, kes on otsustanud lahkuda Liidu liikmeskonnast, peab tegema vastava kirjaliku avalduse Liidu juhatusele.
5.9. Liidu juhatus võib välja arvata Liidu liikmeskonnast liikme, kes on eksinud Liidu põhikirja vastu või mingil muul viisil kahjustanud Liidu huvisid ja/või mainet.
5.10. Liidu liige, kelle liikmemaks on tasumata rohkem kui 6 kuud, võib juhatus automaatselt kustutada Liidu liikmeskonnast.
5.11. Liikme väljaarvamise Liidu liikmeskonnast otsustab juhatus.
5.12. Liikmel, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigusi Liidu varale.
5.13. Liikmelisust tõendab tunnistus, mis väljastatakse esimese liikmemaksu tasumisel.
5.14. Liidu liikmete arv on minimaalselt 3 liiget.

6. SISSEASTUMIS- JA LIIKMEMAKSUD

6.1. Liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse otsustab juhatus vähemalt 2/3 häälteenamusega.
6.2. Kui Liitu vastu võetud liige ei ole tasunud sisseastumismaksu ühe kuu jooksul arvates liikmeks vastuvõtmise päevast võib juhatus tühistada otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta.

6.3. Jooksva aasta liikmemaksu tasumise tähtaeg on sama aasta 01. juuni. 7. LIIDU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Liidu liikmel on õigus:
7.1. võtta osa kõigist Liidu poolt korraldatavatest üritustest;
7.2. kasutada juhatuse poolt kehtestatud korras Liidu sümboolikat;

7.3. osaleda hääleõiguslikuna Liidu üldkoosolekul ning valida ja olla valitud põhikirjas sätestatud korras Liidu valitavatesse organitesse ning esindada Liitu tema juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel;
7.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada teada Liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

7.5. kasutada vastavalt kehtestatud tingimustele Liidu vara ja vahendeid Liidu eesmärkide elluviimiseks;
7.6. esitada juhatusele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks; 7.7. nõuda Liidu poolt antud ülesannete täitmisel eelnevalt kokku lepitud tehtud vajalike kulutuste hüvitamist;

7.8. lahkuda Liidu liikmeskonnast esitades juhatusele kirjaliku avalduse.

Liidu liige on kohustatud:
7.9. järgima Liidu põhikirja ning täitma Liidu juhtorgani otsuseid;
7.10. võtma aktiivselt osa Liidu tegevusest;
7.11. hoidma ja sihipäraselt kasutama Liidule kuuluvaid materiaalseid väärtusi; 7.12. tasuma Liidu liikmemaksu;
7.13. hoidma kõrgel Liidu head nime ning oma tegevusega igati toetama Liidu eesmärke.

8. LIIDU JUHTIMINE

8.1. Liidu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek; 8.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
8.2.1. Liidu põhikirja ja eesmärgi muutmine;
8.2.2. Juhatuse valimine;

8.2.3. Liidu juhatuse esimehe valimine juhatuse liikmete hulgast;
8.2.4. Revidendi ja audiitori nimetamine;
8.2.5. Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine; 8.2.6. Liidu aastaeelarve ja tegevuskava ning aastaaruande kinnitamine; 8.2.7. Liidu tegevuse lõpetamine.

Üldkoosoleku kokkukutsumine:
8.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses või põhikirjas ettenähtud juhtudel, samuti siis, kui Liidu huvid seda nõuavad. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt üks kord aastas.
8.4. Juhatus peab Üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/3 Liidu liikmetest.
8.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teadma vähemalt neli nädalat. Kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja Üldkoosolekul arutamisele tulevad küsimused.

Üldkoosoleku läbiviimine.
8.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Liidu liikmetest.
8.7. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on Üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole Üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui Üldkoosolekul osalevad või on esindatud Liidu kõik liikmed.
8.8. Kui Üldkoosolek ei ole punktis 8.6. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue Üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata Üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui Üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

Üldkoosoleku otsus:
8.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest;
8.10. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 2/3 Liidu liikmete nõusolek; 8.11. Igal Liidu liikmel on 1 (üks) hääl;
8.12. Liidu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

9. JUHATUS

9.1. Juhatus on Liitu esindav ja juhtiv organ, mille Üldkoosolek valib kolmeliikmelisena.
9.2. Juhatuse tegevust korraldab juhatuse esimees, kes juhib juhatuse koosolekuid. 9.3. Juhatuse esimees esindab Liitu kõigis õigustoimingutes volitusteta, ülejäänud juhatuse liikmed ühiselt.
9.4. Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda juhatuse liige võrdsetes õigustes, v.a. p.-s 9.3. toodud õigus.
9.5. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
9.6. Juhatuse otsused protokollitakse ja võetakse vastu poolthäälte-enamusega.
9.7. Juhatuse liikmel on õigus nõuda hääletatud küsimuste puhul oma eriarvamuse kirjalikku ülestähendamist koosoleku protokollis. Vastav nõue tuleb ka juhatusel täita. 9.8. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Liidu poolt.
9.9. Juhatuse liikme võib Üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Liitu juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel, samuti juhul, kui juhatuse liige esitab ise vastava avalduse.
9.10. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.
9.11. Juhatuse liikmel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud põhjendatud kulutuste hüvitamist.
9.12. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees, tema äraolekul juhatuse liige, vastavalt vajadusele.

9.13. Juhatuse ülesanded:
9.13.1. Liidu esindamine, asjaajamine ja huvide kaitsmine;
9.13.2. liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine Liidust;
9.13.3. lepingute ja kokkulepete sõlmimine;
9.13.4. Üldkoosoleku ettevalmistamine (s.h. Liidu tööplaani, aastaeelarve ja aastaaruande koostamine ja esitamine) ja Üldkoosoleku kokkukutsumine;
9.13.5. Üldkoosoleku otsuste elluviimine;
9.13.6. erialaliitudesse ja teiste lähedaste eesmärkidega organisatsioonidesse astumine ja sealt lahkumise otsustamine;
9.13.7. välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
9.13.8. sümboolika, kavandite ja statuutide kinnitamine;
9.13.9. laenude võtmine ja andmine, kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, vajadusel töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine;
9.13.10. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse; 9.13.11. Liidu juhatuse otsuste täitmise korraldamine ja üldise Liidu tegevuse korraldamine.

10. REVISJON

10.1. Üldkoosolek nimetab revidendi või audiitori.
10.2. Revident või audiitor ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada Liidus juhtival ametikohal.
10.3. Revidendi või audiitori ülesandeks on Liidu asjaajamise ja arvepidamise õigsuse kontrollimine.
10.4. Liidu tegevuse revideerimine toimub mitte harvem kui üks kord aastas.
10.5. Revident või audiitor esitab revisjoni tulemused Üldkoosolekule.

11. LIIDU RAHALISED VAHENDID

11.1. Liidu rahalised vahendid moodustuvad sisseastumis- ja liikmemaksudest, annetustest, toetustest ning muudest laekumistest.
11.2. Liidu omandis võib olla igasugune vara, mis on otseselt või kaudselt vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja millede omandamine ei ole vastuolus seadusega.

11.3. Liit ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. 11.4. Liit vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

12. LIIDU ÜHINEMINE VÕI JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

12.1. Liidu ühinemine või jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub üldkoosoleku vähemalt 2/3 häälteenamusega tehtud otsuse alusel. Otsusega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni tegevuse lõppakt.
12.2. Liidu tegevus lõpetatakse Liidu liikmete arvu vähenemisel alla kolme, pankrotimenetluse korral Liidu vastu, samuti muul seaduses ettenähtud juhul. 12.3. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

12.4. Liidu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle Liidu asutajaliikmetele proportsionaalselt nende poolt tasutud asutamismaksetega.

Käesolev põhikiri kinnitati 3. Oktoobril 2014. aastal Tallinnas toimuval koosolekul.